top of page

Đóng góp

Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver tin cậy vào sự rộng lượng của bạn để thực hện công việc truyền giáo của chúng con trên khắp thế giới. Vui lòng đóng góp bằng cách sử dụng mẫu cho trực tuyến dưới đây và giúp chúng con về phương diện tài chính để tiếp tục công việc truyền giáo.

Các dự án gần đây của chúng tôi:

Trợ giúp Truyền Giáo
"Tiếng gọi Truyền Giáo"

button-medium-blue.png
bottom of page